top of page

Договір публічної оферти

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана оферта, документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором, є офіційною пропозицією ФОП Маліновська Т. О., (далі за текстом – Продавець), укласти Договір купівлі-продажу товарів (далі по тексту – Договір) дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця https://www.focusspace.pro/ (далі — Інтернет-сайт). Згідно із положеннями ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх замовників (далі по тексту — Покупець).

1.2. У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом даної оферти) укласти даний електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається реєстрація на інтернет-сайті https://www.focusspace.pro/ та факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

 

2. ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

«Товар» – квиток, запрошення на захід, послуга.

«Інтернет-магазин» – відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди. В даному документі Інтернет-магазин розміщений на сайті https://www.focusspace.pro/.

«Сайт Інтернет-магазину» – в даному документі офіційний сайт Інтернет-магазину https://www.focusspace.pro/.

«Захід» - практикум, семінар, саміт, онлайн-інтенсив, інформаційно-консультаційне заняття, інформаційно-консультаційна програма або інший захід, в межах якого надаються інформаційно-консультаційні послуги згідно з визначеною Продавцем Програмою такого Заходу.

«Програма Заходу» - етапи (модулі, інформаційні блоки і т.п.) надання інформації з певної теми, які визначаються Продавцем та необхідні для доведення до Покупця мети Заходу. Порядок визначення Програми Заходу, його складові, порядок доступу до нього, строки надання доступу до нього, визначаються Продавцем за власним переконанням без додаткового погодження із третіми особами.

«Продавець» – ФОП Маліновська Тетяна Олександрівна, Київська область, с. Велика Снітинка, вул. Молодіжна, 14, ІПН 3726906009, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті https://www.focusspace.pro/.

«Покупець» – фізична або юридична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах даної оферти, викладених нижче.

«Сторони» або «Сторона» – Продавець та Покупець за даним договором разом або окремо. 

«Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

«Менеджер компанії» – працівник, котрий допомагає Продавцю виконувати його функції за цим Договором.

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар (у вигляді квитка або будь-якого підтвердження реєстрації), а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

– добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

– самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

– оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині.

 

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, який є в наявності і представлений на сайті Інтернет-магазину.

4.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. За відсутності товару Менеджер компанії зобов’язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).

4.4. За відсутності товару і при оплаті Покупець має право замінити його на інший.

 

5. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Способи оплати замовлення:

– шляхом безготівкового переказу грошових коштів на поточний рахунок Продавця, зазначений в рахунку на оплату, який розміщений на сайті Інтернет-магазину https://www.focusspace.pro/.

5.2. При ненадходженні коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Продавець має право:

– в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

– відповідно до законодавства України, надавати право користування Інтернет-магазином ФОП і юридичним особам для реалізації товару.

6.2. Продавець зобов’язаний:

– передати у власність Покупця Товар (у вигляді квитка або будь-якого підтвердження реєстрації).

6.3. Покупець має право:

– оформити замовлення в Інтернет-магазині;

– оформити електронний договір;

– вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

6.4. Покупець зобов’язаний:

– своєчасно оплатити замовлення на умовах цього договору.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

7.2. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилася інша особа) особам або їхньому майну, юридичним особам, державі чи принципам моральності.

7.3. У разі настання обставин непереборної сили Сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

7.4. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

 

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://www.focusspace.pro/.

8.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів та/або послуг через мережу Інтернет на сайті https://www.focusspace.pro.

8.3. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої ним інформації, зазначеної при оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину. При цьому при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, згідно з ЗУ «Про захист персональних даних».

8.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

8.5. Фактичною датою електронної угоди між Сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

8.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

8.7. Інформація, яку надає Покупець, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків, тощо.

 

9. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

9.1. Відповідно до ЗУ, повернення коштів за квиток на захід відбудеться лише у випадку:

9.1.1. Скасування заходу.

9.1.2. Затримка початку Заходу або перенесення дати та/або часу проведення Заходу не є підставою для повернення Покупцю коштів, сплачених за Послуги.

9.1.3. Особиста причина Покупця, через яку він не зможе відвідати захід, якщо повідомив про це Продавця не пізніше ніж за 7 днів до заходу.

9.2. У разі відмови від послуг, що передбачають участь у тривалих заходах (програмах), повернення сплачених грошових коштів здійснюється за письмовим запитом з вирахуванням компенсації за організаційні і адміністративні витрати в наступному розмірі:

  • у разі отримання запиту в термін від 1 (одного) до 3 (трьох) місяців до дати початку програми — в розмірі 20% (двадцяти відсотків) від вартості послуг;

  • у разі отримання запиту в термін до 1 (одного) місяця (включно) до дати початку програми - в розмірі 30% (тридцяти відсотків) від вартості послуг;

  • у разі отримання запиту в день початку програми або пізніше - в розмірі, визначеному за формулою: 50%*В + 50%*В/О*К, де В - вартість послуг, О - загальна кількість занять програми, К - кількість проведених занять програми.

9.3. У разі виникнення однієї зі вказаних причин Покупець звертається до Продавця за телефоном +38 093 339 01 16 із запитом на повернення коштів. Для повернення необхідно зателефонувати за вказаним номером, заповнити заяву на повернення коштів і з копією паспорта та РНОКПП (ІПН) передати Продавцю.

10.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України “Про електронну комерцію”.

10.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів.

10.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

11. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

ФОП Маліновська Тетяна Олександрівна, Київська область, с. Велика Снітинка, вул. Молодіжна, 14, ІПН 3726906009

Рахунок у форматі UA913220010000026004330146839

E-mail: info@focusspace.pro 

bottom of page